Ανάληψη προεδρίας της Παγκόσμιας Παιδιατρικής Εταιρείας