Τόμος 74 • Τεύχος 4 • Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2011