Τόμος 78 • Τεύχος 2 • Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2015